VER VV kamp

Dizze prachtige hiemside trochnimmend mis ik in stikje aktualiteit: it earste alvetal fan 'e V.V. Eastermar is juster promovearre fan de fyfde klasse KNVB nei de fjirde troch yn 'e neikompetysje twa kear te winnen fan VV Bitgum. Dêr hienen jimme dochs by wêze moatten... Wat is feestlik barren dêr yn Bitgum! Twa bussen supporters en de nedige auto's mei blau-giele oanhang. De dik 200 Broekophâlders hienen feitlik al wûn foar't de wedstriid begûn. Meast sprekkende spandoek wie dat fan jongehear Brouwer: "Bitgum doeiii !"

Wijbe Postma

Oar doarps- en ferieningsnijs: