Ien fan de ûntelbere hichtepunten tidens de kabaretfoarstelling MEaR!? (Noch 50 jier derby!) wie it liet Omsjen nei dy. Ut it doarp komme lûden dat men de tekst fan it liet net folslein ferstean kinnen hat of de lytse letterkes yn de programmaflyer net rjocht lêze koe. De tekst hawwe wy dêrom nei dizze PDF oersetten.

omsjen nei dy

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: