Omdat it winterwaar fan gjin ophâlden wit, binne nije snie-, iis- en winterfoto's wer tige wolkom yn febrewaris.

Alle foto's komme wer yn ien winterbyldenferslach te stean. De earsten binne al wer te besjen yn winterbylden feb. 2010.

ree in de winter
foto Saskia van den Berg

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: