As gefolch fan sakjende grûn û.o. troch gaswinning, binne yn Eastermar en omkriten nochal wat huzen mei skuorren yn de muorrren. 
Klik op de link hjirunder en sjoch nei de bylden op it filmke.
Kontrolear ek de muorren fan dyn hûs.
By skea kinst dit melde oan: skuorren@gmail.com. 

Op tongersdei 8 desimber sil de wurkgroep Skuorren yn Muorren oer dit ûnderwerp ynsprekke tidens it Iepen Podium. Op de publike tribune is plak genôch, dus kom tongersdeitejûn nei de riedseal yn Burgum. It begint om 19:30 oere!

Filmke

scheur 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: