In spantsje Rânsûlen sit yn in beam op it Sytskelân. Spitichgenôch sitte se net deun byelkoar, mar it is in hiele aardichheid om te sjen

DSC_1789_c

DSC_1792_c

foto's makke en ynstjoerd troch Simon Bosma.

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: