THUSKOMST

 

 

iisbaan
de Nykster iisbaan

de dappere doarpse iisbaan
leit beskûle mids keale lannen
fier fan de bewenne wrâld
krekt as ik, boartsje en ride
alle bern harren hjir waarm
yn dy ivich izige wyn


stadich wurdt dan de sinne wei
jaget eltsenien nei hûs, de baan
bliuwt spoekeftich stil achter


feilich foar op’e fyts by heit
dy’t hieltyd súntsjes núnderet en
" wy bin’ der hast hear "


bin ik ferklûme mar fiel lykwols
in djippe ûnferjitlie waarmte
fan dit ûnderweis thúskommen

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: