Oprop oan dyjinge dy't mei syn of har âlde meubels op wei wie nei it stoart yn Burgum...
Oan de Middelwei binne jo oer in bultsje riden en is by ûngelok de boel fan de karre wipt! Neat murken? Jo krije noch in kâns: it leit der noch. Helje mar op, it kin fergees!

625a6255417af-4326AF6D-CA54-458F-98EE-7BD254C68E33.jpg

 

Oar doarps- en ferieningsnijs: