Earder op dizze side stiet in artikel oer de Opstapper. Moai dat der noch ferfiersmooglikheden binne. Mar in eigen bushalte sil net weromkomme. Dochs is der romte foar mear alternativen en ek finansjele mooglikheden foar stipe. Fan 3 maart ll. ôf hawwe wy Friezen de kâns om ferfier op it plattelân sels te regeljen. Op de webside fan de Provinsje Fryslân lêze jim der mear oer. Mei safolle kreative minsken yn Eastermar moat it dochs mooglik wêze om meielkoar mei goede, duorsume ideeën te kommen en subsydzje binnen te slepen. (Alle ferfier is mooglik, buskes, auto's, golfkarren, boaten, (duo)fytsen, ensfh.)
vervoersmiddelen

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: