Earder is op de Eastermarder doarpsside oandacht bestege oan de meikoarten te hâlden doarpsjûn: 'Gewoan Meidwaan'.
Tiisdei 2 novimber is it safier en dêrom bringe we dizze doarpsjûn, dêr't mienskipsin sintraal yn stiet, nochris ûnder de oandacht. Yn dizze flyer kinne jo lêze hoe en wat. It sil in ynter-aktive jûn wurde dy't ôfsluten wurde sil mei in lytse dorpsquiz.

Oh ja... wolle jo in diner foar twa persoanen winne? Gean dan gau nei www.gewoanmeidwaan.nl en folje de enkête yn. Gewoan dwaan!

Mei freonlike groetnis en oant sjen op 2 novimber. (sjoch ek de doarpsaginda)

Luc Tuinstra
Projektmanager / Adviseur kommunikaasje KEaRN

gewoanmeidwaan

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: