Op 21 maaie is der wer in Garaazjeferkeap yn Eastermar, fan 9 oant 14 oere.
Opjefte by Alles ûnder ien dak, of fia mail zeils55@outlook.com of ûnder it berjocht op de Facebookpagina fan Eastermarder Garage ferkeap.
Opjaan kin oant 12 maaie.

Wy freegje dit jier in lytse bydrage fan de dielnimmers fan € 2,50. Dêrfoar kinne wy rûtes en dielnimmerslisten meitsje en printsje. Boppedat soargje
wy foar publisiteit en besykje wy de rûte feestlik oan te klaaien.

Ciska, Annet, Fokje, Tjitske Z, Tjitske W, Alexandra en Hetty

garaazjeferkeap

garaazjeferkeap

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: