De fuotbalkoai by de Kjellingen is klear en troch de jeugd yn gebrûk nommen. Jan Jochem en Knilles Kootstra fan 'e Skoalstrjitte litte har sels troch de waarmte net keare.

IMG_0534

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: