Op 10 oktober organisearje wy in garaazjeferkeap. Men kin him oant en mei 1 oktober opjaan by Tjitske Zeilstra zeils55@outlook.com en by Annet Westerhof Annethamstra@live.nl Wy soargje foar in plattegrûn mei alle adressen, ûnderweis is der hjir en dêr kofje of oar lekkers te krijen/keapjen. Coronaproof fansels, net mear as 6 minsken op it hiem, en elk adres soarget foar eigen hânalkohol.

It soe ús moai talykje as der hjir en dêr ek wat muzyk te belústerjen is. Derom in fraach oan Eastermarder talint of muzikanten om in setsje te spyljen yn eigen tún /hiem. Dêrnei mei de pet rûn of in fisknetsje y.f.m. de oardel meter; smyt it ek noch wat op. Jou jim op, wy nimme jim adres en tiidstip fan spyljen mei yn de plattegrûn. De organisaasje op dat mêd is wol hielendal foar jimsels. It is koart dei mar wy tinke dat as it ergens kin dan is dat yn Eastermar wis mooglik!

Alexandra, Tjitske, Tjitske, Annet, Fokje, Ciska en Hetty

gar verkoop

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: