garageverkoop200

We soene in jier oerslaan, mar om't der toch in soad fraach nei is, wolle wy op saterdei 16 septimber toch noch in Garaazjeferkeap hâlde.
Dielnimmers kinne har opjaan by  'Alles ûnder ien dak' of by Tjitske Zeilstra zeils55@outlook.nl
Wy soargje, krekt as oare jierren, foar in plattegrûn fan de adressen dy't meidogge én soargje foar publisiteit.
Fierdere ynfo folget letter.

Tjitske Z , Tjitske W, Annet, Alexandra en Hetty

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: