×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 78 niet laden
It is saterdei 11 septimber. It hynstebarren is west. De rêst begjint werom te kearen yn ús doarp. Eltsenien kin him wer noflik deljaan efter de gerania. In feilich en waarm thús.
Of dochs net foar eltsenien? Wat bart der by it tsjerke op it Heechsân? It liket dêr op in sloppewyk yn Bolivia. Jongeren boue krotsjes fan karton en plastic.
Lokkich blykt it mar foar ien nacht te wêzen.
Jongerein fan it tsjerke fan Eastermar hâlden in 'nacht zonder dak'. Dit is akjse fan 'e stichting Tear. De bedoeling is om in nacht yn dit krotsje te sliepen, krekt as in soad jongeren dit yn Bolivia dwaan moatte, om't se oars gjin sliepplak ha. De jongeren litte harsels sponsorje en dit jild giet nei in dakleazenprojekt yn Bolivia.

Hjir blykt jûns ek wêr dat Eastermarders nei Pakistan noch ree binne om te jaan foar de earmen: der wurd hast Euro 3.800 oerhandiche oan Tear! Mei dizze geweldich opbringst binne wy as organisaasje fan dizze 'n.z.d.' fansels tige bliid. Wy wolle eltsenien tank sizze foar de jeften en wy wolle ek eltsenien betankje dy't meiholpen hat oan dizze nacht.

Wat der fierder te beleven wie dy nacht? De jongeren krigen in Zumba-les, der wie in film oer dakleazen yn de 'bioscoop sûnder dak', gesellich sjonge mei gitaar by in fjoertonne en ite en drinke yn it 'kafee sûnder dak'. De oare moarns wie der moarnsiten nei de ochtendgymnastiek. Dat moarnsiten wie mei it tsjerkefolk. Dêrnei wie der in fiering yn it tsjerke mei as tema 'Hoop'. Sels Mr. Bean kaam noch even yn byld. Hy koe de eagen net iepen hâlde yn it tsjerke. Nei sa'n nacht wienen der mear dy't dêr lest fan hienen. Yn it ramt fan de startsnein fan it winterwurk yn it tsjerke wie der doe noch in spelcircuit om eltsenien wer wat helder te krijen. In slagge wykein.
{morfeo 171}

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen