Yn ús ferslach fan de bizarre postkoadelotterijwike hiene wy der al in lyts bytsje melding fan makke, mar no is't offisjeel bekend.
It idee om in fûns op te setten foar Eastermarders of Eastermarder projekten dy't stipe brûke kinne, kriget serieuze foarmen, no't de trije Eastermarder inisjatyfnimmers help krije fan û.o. âld-Eastermarder en notaris Eabe Veerman.

Letter sil op dizze side side út 'e doeken dien wurde hoe't it allegear komt mei it Eastermarder Kanjerfûns.
It idee hat flink omtinken krigen. Nynke de Jong en Anne Oosterdijk wiene bygelyks live yn de studio fan Omrop Fryslân Televyzje foar in ynterview.

Ferwizingen:


Fonds Eastermar

 

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen