DL wetlands

Normaal sprutsen sitte wy al redelijk goed yn wiete gebieden mar troch alle rein en de wyn út de 'ferkearde hoeke' rûn it hjir de spuigatten út yn plak fan by Lauwerseach, Starum en de Lemmer.

Yn lytse ympresje fan de steiger by it swemmersplak, alteast wer de steiger normaalsprutsen te sjen is, de Lits en de wettersportferieningshaven, ek sûnder steigers.

DL wetlands

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: