spanbansjoernaal

Al in skoftsje hat Eastermar in eigen televyzjekanaal, Eastermar TV, mei nijsgjirrige bylden en ynterviews yn relaasje mei de gesellige barrens yn ús doarp.
Omdat dizze, by tiden hilaryske filmkes, allinne fia de sosjale media publisearre wurde, is miskien net eltsenien hjir fan op ‘e hichte.

Wa’t op de thússide in eintsje nei ûnder skrollet, sjocht de Eastermar TV - banner, makke troch Lars Hoekstra, wol stean.
Klik dêr op en alle fideo’s komme foar’t ljocht.

Tip: op dit stuit is it Spanbân Joernaal aktueel!

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: