Der wiene 1.207 oproppen. Der binne 776 stimmen útbrocht. Dat smyt in opkomstpersintaazje op fan 64,3 %.
 
Dit is de útslach yn Eastermar:
 
CDA             243 (31%)
 
FNP             212 (27%)
 
Christen Unie 94 (12%)
 
PvdA            89 (11%)
 
VVD             61 (8%)
 
GrienLinks    56 (7%)
 
GBT             21 (3%)
 
stimburo-thoekje
 
 
 
 
 
 
 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: