0BB43541 50E5 49D3 9CB0 C16470403357

Hierbij breng ik u op de hoogte van de laatste stand van zaken rondom de proef m.b.t. het snelvaren op de Burgumer Mar.

Het eerste jaar van de proef zit er al weer een tijdje op. De proef eindigde eerder (23 juli) dan de bedoeling was (15 september), als gevolg van de (voorlopige) uitspraak van de rechtbank. In het afgelopen half jaar hebben zich de nodige ontwikkelingen voorgedaan, vandaar dat aan Gedeputeerde Staten de vraag is voorgelegd of/hoe men verder wil met de proef. Als reactie hierop heeft het college afgelopen dinsdag een standpunt ingenomen met de intentie om in 2020 door te willen gaan met de proef. Een en ander wel onder het voorbehoud dat de rechtbank nog wel een uitspraak moet doen inzake het beroep dat is ingesteld. Ter informatie is het bijbehorende persbericht van de provincie als bijlage bij deze e-mail gevoegd, zoals u eerder deze week in de media heeft kunnen lezen.

Mocht de rechtbank besluiten dat de proef in 2020 door kan gaan, dan wil de provincie de invulling van de proef op een tweetal punten wijzigen. Deze wijzigingen hebben betrekken op locatie en periode.

Locatie: enkel zuidwestelijk deel

Het was eerst de bedoeling dat in 2019 het zuidwestelijke deel en in 2020 het zuidoostelijke deel als locatie voor de proef zou dienen. Daarmee konden beide locaties met elkaar vergeleken worden. Doordat de proef dit jaar halverwege stil is gelegd, hebben we niet alle onderzoeken voor het zuidwestelijke deel uit kunnen voeren. Daarmee is een goede vergelijking tussen beide deel als meest geschikte locatie voor de snelvaarzone niet meer mogelijk. Uiteindelijk is ervoor gekozen om het zuidoostelijke deel als mogelijke locatie binnen de pilot te laten vervallen. Dit betekent dat de provincie ook in 2020 de proef in het zuidwestelijke deel plaats wil laten vinden. Nadien zal gekeken worden of het zuidwestelijke deel inderdaad geschikt is om te kunnen snelvaren.

Periode: mogelijk kortere duur

Om te voldoen aan de normen die gesteld worden aan de uitstoot van stikstof, is het wellicht nodig om de proef in te korten. Een en ander hangt af van het werkelijke gebruik van de snelvaarzone. Dit gebruik gaan we dan ook frequent monitoren. Overigens zou het inkorten ook kunnen betekenen dat de proef later dan 15 juni begint. De exacte invulling van de periode waarin de proef in 2020 plaats kan vinden, is nu nog niet bekend en gaan we te zijner tijd nog bepalen.

Ten slotte

Zoals gezegd is bovenstaande allemaal onder voorbehoud van de uitspraak van de rechtbank. Wanneer deze uitspraak verwacht kan worden, is ons op dit moment nog niet bekend. Tot die tijd is over de verdere invulling van de pilot in 2020 geen nieuws te melden, niet anders dan wat hierboven genoemd is.

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: