heechwetter.jpg

De stoarm fan tongersdei 18 jannewaris hat, foar safier bekend, foar ús doarp gjin slimme oerlêst jûn. De wynkrêft 9, en by fleagen de 10, soargen derfoar dat it wetter tige heech kaam te stean. It lân om de mar hinne strûpte dan ek ûnder. In plaatsje dat jo net sa faak sjogge. Wat der fierder te sjen falt? No yn alle gefallen gjin keppel hynders dy't oan de ankels ta yn it wetter stiet. Wol stiet de mar strikefol, de steiger is net mear te sjen. Wa't dochs mei droege fuotten by de mar komme wol, kin de reed del dy't lâns it skulpepaadsje rint. Neam it mar Eastermar bûtendyks.

heechwetter-blr1.jpg

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: