Om € 5000,- te winnen foar it doarpsfeest, mei Pyt Paulusma der op ta, kin eltsenien Eastermar nominearje!

Doch dit op de site fan 'het leukste gat van Nederland', yn gearwurking mei it televyzjeprogramma ûnder de selde namme.

Dus fuortendaliks even surfe nei www.hetleukstegatvannederland.nl en folje jo eigen e-mailadres yn en dat fan jo kunde.

Mei it mailtsje dat dêrnei binnenkomt kinne jo Eastermar nominearje!

banner leukstegat

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: