Saterdeitemiddei hat in groepke leden fan GrienLinks-Tytsjerksteradiel ús doarp ferkend.

Hja makken in kuier troch de buorren. Dizze aktiviteit wie in gefolch fan it 'keapjen' fan dizze doarpskuier op 'e feiling dy't ús gemeentebestjoer yn septimber organisearre hie om jild by mekoar te krijen foar de Simavi-aksje 'Wrâldmemmen'. Doarpsgenoat Wijbe Postma hie dit rûntsje troch Eastermar as kavel ynbrocht.

It selskip fan sân minsken hat earst in besite brocht oan it bedriuw fan Maatskip Atsma oan 'e Lytse Hoarnstwei. Dêrnei waard útlis jûn oer it nije wetterboartersplak en De Kjellingen besjoen. By dit multifunksjonele gebou waard de begelieding fan 'e groep efkes oernaam troch Loltsje van der Zee, ien fan ús doarpsgidsen. Hja naam de ploech mei troch de Beimastrjitte en brocht de gasten op 'e hichte fan wat der oan karakteristike pânen yn 'e doarpskearn te sjen is (foto). By it skûtsje op 'e brêge-ein naam Wijbe it wer fan Loltsje oer. Hy fertelde de gasten wat oer ferskillende skûtsjesaken. It leste ûnderdiel fan 'e kuier wie in slach oer 't rekreaasjegebiet De Komerk. Mei in bakje kofje en in stikje gebak waard yn De Zandloper dizze slagge ferkenning fan ús doarp ôfsletten.

IMG_0602

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen