Op snein 22 april sil der in optreden plakfine fan Koardinaasje yn de tsjerke yn de Buorren om 15.30 oere.

It koar hat in programma fol fariaasje, fan pop oant klassyk. Yntree fergees!

koordinaasje