Optreden Toneelgroep Frija in ‘THEATER MEERZIGT’ te EASTERMAR

Op vrijdag 11 december om 20.00 uur treedt op in Theater Meerzigt te Eastermar de toneelgroep Frija met het toneelstuk ‘Lok wat jouste’.

Het stuk laat zien hoe er op een denkbeeldig Fries dorp al dan niet door diverse partijen wordt samengewerkt. De lichtvoetige tekst is geschreven door de eerdere toneeladviseur Johannes Spyksma, die de voorstelling ook regisseert. Het toneelstuk wordt opgevoerd door ervaren amateurs

Dit stuk voor en over Friezen wordt door Spyksma als volgt ingeleid: ‘As Tsjalling en Janke foar it earst yn har libben op in lyts doarp in kafee begjinne, rekkenje se der op dat har herberch in húske fan hâldoan wurdt. Foar buorfrou Hindrikje is dat ek sa, mar krijt de regisseur fan it doarpstoaniel it net oars yn 't hier! En wêrom ha kastlein en kastleinske der net oan tocht dat se konkurrinsje krije kinne? En dan dy projektûntwikkelder mei syn snoade ideeën? Besykje de bewenners der mei mekoar wat fan te meitsjen of sitte se mekoar yn 'e wei? 'Lok wat jouste' hat in lichte toan; it is dus net in dreech stik.’

Entree € 10,00 en dat is inclusief koffie/thee bij ontvangst en een hapje en drankje in de pauze. Voor reserveringen: 0512-472190 of 0512-471232. Emailen mag ook naar: theater@hotelmeerzigt.nl

Meer info:

Meer informatie in de bijlage: Nieuwsbrief Theater Meerzigt

Werkgroep Theater Meerzigt

Heymen Jansen