Op it Breed sil woansdei 26 juny om 18.15 it 'Kroost van Joost' (de jeugdleden fan de Joost Wiersma fanfare) in optreden fersoargje op it Breed ûnder lieding fan Johan Postma.

jw

kroost van Joost