De útslach fan de spultsjes fan freed binne by de redaksje binnenkaam:

Spultsjes:

 1. Markrite
 2. de Kamp
 3. Heechsân
 4. Grutte Hoarnst 2
 5. Teye Tolstrjitte/Snakkerbuorren/Waltsje
 6. it Hôf
 7. Skoallestrjitte
 8. Fjouwerkant
 9. E.M. Beimastrjitte
 10. it Wytfean
 11. Grutte Hoarnst 1

Toulûken:

 1. de Kamp
 2. Teye Tolstrjitte/Snakkerbuorren/Waltsje
 3. Skoallestrjitte
 4. Fjouwerkant

Mei tank oan de organisaasje fan de spultsjekommisje!

spultjeskomerk27juni2008-48.jpg

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: