Yn’t kader fan de jierlykse Himmeldei hawwe frijwilligers fan de buerfferienings by de diken en strjitten del west om swalkôffal te sammeljen.
Op ’t wetter hawwe minsken fan de wettersportferiening aktyf west om rommel te sykjen.

Himmeldei
Ek rûnom de skoalle lei genôch. foto: Elly van Holsteyn

Fûnsten fan in willekeurige frijwilliger yn in willekeurich stikje berm oan in willekeurige dyk (de Swartewei).
Utsein de gebrûklike kilo’s rommel wie de opbringst:

  • ien flesse Sonnema (leech)
  • ien flesse Joustra (leech)
  • trije autospegels (stikken)
  • tsien rvs weikes (nagelnij)
  • ien kondoom (brûkt)
  • ien hynsteswipe (healsliten)
  • ien fytsbân (midstwa trochsnijd)
  • in tal skelwurden (twa hurdfytsers dy’t yn ‘e remmen moasten)
  • ien tûme omheech (sjauffeur)
  • ien skedeltsje fan in ree (trofee)

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: