Mar goed dat de sjuery mar ien leppeltsje hoegde te priuwen út de snertpannen fan de dielnimmers. Oars wiene se goed sêd wurden! De besikers koene mar raak priuwe by it Eastermarder Snertbarren. En dat diene de minsken dan ek yn grutte oantallen! Mei muzikale begelieding fan de Broekophâlders. En de opbringst fan al dy griene winterkost giet nei de 'Voedselbank' Smellingerlân.
It wie op it Breed tige gesellich mei in prachtige krystsfeer. Snert, woarst, glühwein, bargefleis fan 't spit: de measte minsken ha it jûnsiten mar oerslein...


IMG_8014-1

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: