In tonger- en beste reinbui makke om sân oere in yntiids einde oan it Sint Martenrinnen.
Neidat de bern en âlden in optocht oer Beimastrjitte en 't Hôf makke hiene, hawwe de bern heechút in heal oere harren sangkjes hearre litte kinnen. Doe wie it drave om in droech ûnderkommen te finen.
Allinne de echte trochsetters kamen nei achten, doe 't de bui oerdreaun wie, werom om harren ronde ôfmeitsje te kinnen en de plastic pûde mei snobbersguod oan te foljen.
De belangstelling wie, lyk as alle jierren, grut. Hynder en wein mei lûkpûdsjeminsken en fjoertonnen makken it fierders och-sa gesellich yn 'e buorren.

sintmarten2006.jpg

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: