Sneontejûn 10 novimber. It reint in bytsje en der giet in optocht troch de buorren. It is Sint Maarten. Sint Maarten op 10 novimber? Ja dat is dit jier no ien kear sa.

Om seis oere sammelden de bern har mei har âlden en pakes en beppes op it Breed. Dêrnei wie der in koarte optocht troch it doarp hinne. De ôfslúter fan de optocht wie om mei alle bern in besite oan de Nije Hoarnst te bringen.

Wêr komt it Sint Maartenfeest eins wei?

Martinus van Tours, better bekend as Sint Maarten wie biskop fan de stêd Tours fan it jier 371 oant en mei 397. Hy wie ien de wichtigste pioniers fan it kristendom yn Gallië.

Yn it jier 397 stoar Martinus en waard er begrûven op 11 novimber. Sa is ek de leginde fan Sint Martinus begûn. Eartiids waard op 11 novimber de rispinge fan it lân helle en moast it fee ynhelle wurde.
Der waarden dan grutte freugdefjoeren oanstutsen. Folle letter is sa it bernefeest fan Sint Maarten ûntstien.

dsc_6452_c.jpg

Allegear mei in sels makke lampinjon mei yn de optocht.

 

dsc_6463_c.jpg

In freugdefjoer.

 

dsc_6446_c.jpg

Noch mear moaie lampinjons.

 

dsc_6484_c.jpg

Dochs wol in bytsje grizelich om te sjongen....

 

dsc_6482_c.jpg

By de Nije Hoarnst krigen alle bern snobbersguod oerlange.

 

dsc_6469_c.jpg

Ien fan de jongste Sint Maarten dielnimmers.

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: