De rommelmerk/boekemerk wie in grut sukses. De opbringst foar de PKN-tsjerke wie sa'n  € 1285,00. Alle frijwilligers tige tank foar jimme ynset ! 

rommelmarkt 2016 
(
klik op de foto foar in lyts oersjoch...)
goe

Ut namme fan de rommelmerkkommisje:
Ytsje Annema, Dieuwke Lok en Tine Hoekstra

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: