Yn it skotft fan de FM Magicshow hat de priisútrikking west foar de buurtfoarstellings. De sjuery (Gerbrich van Dekken en Josse Postma) hie 't dreech te kiezen tusken de earste en twadde priis. Beide wienen 'levende voorstellingen'.
By eintsjebeslút wie dit de útslach:
Tredde priis: it Fjouwerkant
Twadde priis: Male Hoarnstbuurt
Earste priis: Blauhûskamp

buurtvoorstelling2006.jpg

Oar doarps- en ferieningsnijs: