Plattelâns Froulje

De Plattelâns froulju ôfdieling Eastermar hat 50 jier bestien. De ôfdieling is oprjochte op 17 jannewaris 1952. Yn't begjin wiene der sa'n 20 leden, dat binne der no 49.

Op 25 jannewaris 2002 hiene wy ús jubileum feest. De middeis fanôf 16:30 oere binne wy byelkoar kaam. Der wiene 14 jubilarissen. Derfan binne der noch 5 leden fanôf de oprjochting lid. Wy ha dizze minsken yn't sintsje set. Dernei wie der foar ús in kofjetafel.

De jûns wie der foar genoadigden fan it P.B. de ôfdieling "De Rottefalle", oare frouljusferienings fan Eastermar, leden, partners en húsgenoaten in moaie jûn mei it selskip "Noordenbos en Co" mei it program "Hege Noa(d)t".

Nanke Tadema

Oar doarps- en ferieningsnijs: