Freugde en fertriet: it lei de lêste dagen hiel ticht byelkoar. Waarmte en kjeld: ék twa utersten. In tal Eastermarders sit der sûnt koart waarm by. De measten komme kommende freed te witten hoe waarm't dat krekt wêze sil. Lit ús net ferjitte dat op de earste dei fan it nije jier der ék heldhaftige Eastermarders de kjeld ûnderfûn hawwe.

IMG 1464

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: