De oldtimerdei op it lân fan Bouwe de Jong - foar Eastermarders it 'Trekkerbarren' - hat in protte drokte opsmiten. Yn de rin fan de jierren dat it barren organisearre wurdt, is der hieltyd mear te dwaan en te sjen. It binne lang net mear allinne trekkers wat de klok slacht. Ek de bern hawwe omtinken krigen en koene harren enerzjy kwyt op in luchtkessen.

Feike Brouwer en Jehan Hoekstra hawwe der hinne west en in prachtige fotoreportaazje makke.

Image

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: