Hjoed wie de earste skoaldei foar de bern fan beide basisskoallen yn Eastermar en ek it pjutteplak gie wer iepen. Dizze dei wie wol hiel spesjaal want alle bern koene no yn ien en itselde nije gebou terjochte: De Kjellingen.

Yn in lawaai-optocht rûnen de bern fan 'e moarn fan harren âlde skoalgebou (de Bolster) of tydlike húsfesting (de Balsemyn en Hummelhof) op it nije gebou ta. Boargemaster Polderman ried yn in VW-kabriolet mei iepen dakje mei yn de optocht en hat dêrnei de skoallokaasjes iepene. Nei alle formaliteiten koene de bern foar it earst harren nije lokaal opsykje.

As it hiele gebou - dus ek de wenningen boppe de skoallen en de oare fassiliteiten - klear binne, sil De Kjellingen offisjeel iepene wurde.

Image

Image

Image

Image

foto's: Harmke Paulides

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: