'Koardinaasje', sjongtalint út eigen doarp, hat tiisdeitejûn Eastermar alhiel in krystsfear brocht troch twa kear op te treden. Earst yn de Nije Hoarnst en doe op it Breed. De kjeld, de krystbeam en de fjoerkuorren makken it plaatsje op dizze lêste lokaasje hielendal kompleet. Nei de nûmers klonk der alle kearen in applaus. It publyk hie fansels de moffen oan, dus it hearde miskien net sa entûsjast mar de bedoeling wie goed. Eastermar kin mar grutsk wêze op sa'n (kryst)koar.

Koardinaasje

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: