Yn 't kader fan de nije Lits-Lauwersmarroute spilet it twajierlijkse Friesland Vaart spektakel mear yn ús omkriten ôf. Alteast, de helte, want der binne twa routes; de westroute en de eastroute. Hjoed kamen de skippen by Eastermar del. Spitichernôch is ús moaie haven noch net klear. De OVE hie noch in ludike aksje optocht om de skippen hjir oanstekke te litten troch in boerd by de Lits del te setten mei ús oanbod oan winkels en hoareka derop. Mar dat wie it dan ek.
Eastermar, it wachtsjen yn wat suterich waar, dochs net wurdich, soene fierwei de measte skippen trochfarre, de kant fan Drachten út.
Moarn krije de dielnimmers yn Drachten in fergees moarnsbrochje oanbean troch de gemeente Smallingerland.
Sjoch ek op www.frieslandvaart.nl

frieslandvaart-2006.jpg

Oar doarps- en ferieningsnijs: