Hjoed is de lêste dei dat it miskien kinne soe. It bestjoer fan de Iisklup hat wiidweidich oan it mjitten en testen west. Mar it is tige spitich, it wurdt him net. "It iis is sa sacht as bûter, it is net fertroud." De iisbaan giet dus net iepen, ek net allinne foar de bern.

Hawar, juster is offisjeel de winter pas úteinsetten, der kin noch fan alles gebeure wat it waar oanbelanget, mar fan moarn ôf sil it earst tei waar wêze.

Image

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: