Earder hawwe op dit plak in oprop dien om gefolch te jaan oan de fraach: wa makket de moaiste of orizjineelste sniepop fan Eastermar en omkriten. Fiif ynstjoeringen binne der oan no ta binnenkaam en hiele fraaie eksimplaren binne der by.

No't de snieperioade wat langer liket te wurden, geane wy noch eefkes troch mei de wedstriid!
Dus: eltsenien kriget wer de gelegenheid om syn of har sniepop mei in foto op www.eastermar.nl te krijen en der in priis mei te winnen. Nei ôfrin fan de snieperioade sil de redaksje útmeitsje hokker pop de priis kriget foar de 'Moaiste Sniepop fan Eastermar en omkriten'.

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: