Eastermar en al syn besikers kinne weromsjen op in tige slagge Easterbarren. It wie wer in geweldich oheden!
En jawis, der waard dûnse. Op it Breed. Op de Teye Tol. By Meerzigt. Yn de Beima. 

Organisaasje, frijwilligers, muzikanten, artysten, mannen fan de technyk en alle oaren dy't har ynset hawwe om der wer in slagge strjitfestival fan te meitsjen: tige tank foar jimme ynset! In moaiere ôfsluting fan in yn alle opsichten fantastyske simmer is hast net tinkber.

Publyk iepening Easterbarren
Foto: Saskia van de Berg

Optreden Elske Dewall

Foto: Saskia van de Berg

dansen op straat

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: