Dûnsje op it Breed, de Komerk, eins oeral yn it doarp...

In bjusterbaarlik moaie edysje fan strjitfestival Easterbarren leit achter ús. In protte hichtepunten mei it waar op nûmer ien!

Guon minsken moasten efkes wenne oan de nije rûte en tôgen nei de iepening op it Breed út gewoante dy kant fan it BetterSkip út. Mar gelokkich blokkearre teaterman Folkert Wesseling mei in enoarme trekker de E.M. Beimastrjitte. En de nije rûte, de oare kant út nei it Waltsje en de Komerk, dy wie gau fûn. En dan wie der ek noch in pracht fan in plattegrûn op de achterkant fan de programmaflyer, dus it kaam hielendal goed.

De hiele dei en jûn wie der in posityf, gesellich festivalsfearke mei tank oan de geweldige organisaasje, alle muzikanten, artysten, sfearmakkers, technyk, bernefermeits en hoareka/catering mei genôch iten en drinken. Wy sjogge no al wer út nei it lêste wykein fan augustus 2024 foar in nije edysje fan it Easterbarren.

Neigenietsje kin fia de byldferslaggen fan

(Sytske Merkus is nij as fotograaf op eastermar.nl. Wy hoopje dat Sytske de aardichheid te pakken krigen hat en in oare kear wer foto's meitsje wol.)

Op EastermarTV kinne jo genietsje fan de ferskate Easterbarrenfilmkes fan Lars Hoekstra.

komerk easterbarren
De Komerk as nije lokaasje foar in poadium, foto Sytske Merkus

IMG 3444
Compromise mei jonge dûnsers op it Breed

 

 

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: