Miskien net in berjocht dat alle Eastermarders oansprekke sil, mar freed 9 juny hawwe in tal Eastermarders meiinoar te silen west. Fanút de Gaastmar is in prachtige tocht makke troch Warkum de Iselmar op. By Starum is it selskip wer 'nei binnen' rekke, en nei in fiskje by de slûs wie it skip justjes foar fiven wer werom yn de Gaastmar. It waar wie geweldich, yn 'lytse trije' op it grutte wetter. Dit yn tsjinstelling ta foarich jier doe 't dit útsje ek alris plak fûn hat. Doe waaide it dat it rikke mei sa út en troch in snitterke rein.
Hoe dan ek, sa'n útsje smyt wol machtige bylden op!

lemsteraaksile.jpg

Oar doarps- en ferieningsnijs: