Eastermar wie ien fan de lokaasjes op de iepen dei fan 'het Friese Merenproject'. Yn Eastermar waard de opwurdearre Lits-Lauwersmarrûte taljochte.
Likernôch 130 minsken hawwe mei in pream de Leien op west. Dêre waard troch in fertsjintwurdiger fan Staatsbosbeheer útlis jûn. Ek de skiednis fan de Leien kaam oan 'e oarder. Opstappe koe alle oeren en fansels barde dat op de Komerk, ien fan de grutste nije projekten binnen de Lits-Lauwersmarrûte.
Fierder hawwe sa 'n 100 minsken yn Hotel Meerzigt de film sjoen oer 'het Friese Merenproject' en hiene ús doarpsgidsen it de hiele dei drok mei rûnliedings. Al mei al wel in prachtich stikje promoasje foar ús doarp.

Links: www.friesemeren.nl (Hjir is ek de film te besjen.)

Image

Image

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: