Mei it moaiste waar fan 'e wrâld is it doarpsfeest tongersdei út ein set. De earste jûn wie fuortendaliks raak mei in eigen Eastermarder Holland House en in moaie oerwinning op it WK, te sjen op it grutte skerm yn de feesttinte.

It is de feestkommisje wer slagge en meitsje der in prachtich programma fan mei nije en bekende eleminten. Petsje ôf om dat alle jierren mar wer foarinoar te krijen.

Troch it hiele doarp binne hiel aardige buertfoarstellings te sjen, de kwaliteit is heech en de sjuery sil it dreech hân hawwe. Wy hawwe no ús eigen Red Light District, ús eigen coffeeshop en ús eigen Volendam, om maar wat te neamen.

In hiele batterij oan fotografen hat alle eveneminten op 'e foto te setten.

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: