Op tongersdei hawwe skoalbern drok west mei it finen fan de lokaasje fan de Kryststal. De oanwizings moasten fia in rûte troch it doarp fûn wurde.

By eintsjebeslút bliek it geheel him ôf te spyljen yn it bernebibelmuseum fan Halbe en Joke. Wêr oars fansels!

Bernebibelmuseum HeJe is trouwens oant 5 jannewaris op sneontemiddei en op ôfspraak de doarren iepen mei in spesjale krystútstalling.

Image

Image

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: