Kin it wol, kin it net: moatte wy nei de maneezjehal fan Couperus of kin it dochs op it Breed? Mar tongersdei wie al dúdlik dat it moai waar bliuwe soe en dus waarden de auto's fuortstjoerd (koe it altyd mar sa) en kamen de trekkers fan B&B om bakken sân te bringen. Moai flak meitsje, de netten spanne, striepakken teplak lizze en eltsenien wie klear foar it Beachbaren 2012.

De 24 teams (dat is op it Breed sa't it der no hinneleit it maksimum), mei prachtige nammen as Hantumerútbuorren, Net te Krekt, of Wy dogge mar wat wienen fan twa oant seis oere yn it spier. Fiif kear in koarte wedstriid, mar dat wie foar in soad al in hiele prestaasje. Neidat de 4 poulewinners trochgongen, bleaunen der úteinlik foar de finale twa sterke teams oer: Smashing Pumpkins en Hoe 's mooglik. It lêste team, besteande út jongerein fan Eastermar, wie de terjochte nr. 1: harren ynset, taktyk en teamspirit wie tige grut. Dêr hienen de mannen van Bert van Marwijk noch wat fan leare kinnen!

Foar de tsiende kear Beachbarren: troch de tariedings fan de Beachboys, de help fan omropster Fokje en lûdsman Simon, mar benammen troch al de spilers wer in grut sukses. Kommend jier wer.

ABA 6882

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: