It boerd stiet al moannen tusken Sumar en Eastermar, dus eltsenien hie al op 'e hichte wêze kinnen. De provinsje is drok dwaande mei it ferfangen fan keunstwurken yn east-Fryslân. Doel is om hjir en dêr wer ris is in 'frisse blik' op keunst te krijen. Neffens de provinsje, dy't de klus yn oparbeidzjen mei Wetterskip Fryslân útfiert, stean guon keunstwurken al jierren op itselde plak en falle dêrom net mear op. Troch dizze keunstwurken te ferfangen en te ferpleatsen sjogge de minsken wer ris wat oars.
Kommende woansdei is de Broekophâlder oan bar en wurdt fan it Breed weihelle. It is noch net dúdlik wêr 't de Broekophâlder bedarje sil en hokker keunstwurk Eastermar der foar werom kriget.

1_april

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: