De redaksje hie it moai optocht mar wy hawwe der gjin Bjinderbarren by yn Eastermar.
It doarp bliuwt foarearst sa 't it is, sûnder skjinsoppe bankjes en opromme plantsoentsjes. Eins wol spitich...

1 april

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: