Rekenkamer Tytsjerksteradiel presenteert onderzoek naar de uitvoering van het collegeprogramma

Donderdagavond 24 mei overhandigde de Rekenkamercommissie van Tytsjerksteradiel haar onderzoeksrapport ‘Ta de kearn? – een quickscan van de uitvoering van het collegeprogramma 2010- 2014’ aan de voorzitter van de gemeenteraad.
tytsjerksteradiellogo 

Evaluatie en heroriëntatie ambities
Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 zijn in de gemeente Tytsjerksteradiel de politieke termijnagenda en het collegeprogramma ‘Ta de Kearn 2010-2014’ tot stand gekomen. Nu de tweede helft van de bestuursperiode is aangebroken, is het goed te bezien in hoeverre de beschreven doelen zijn gerealiseerd. Dit korte onderzoek is bewust nu uitgevoerd, zodat het de gemeenteraad kan helpen bij de evaluatie en heroriëntatie op de ambities en doelen voor de komende jaren.
Op 7 juni a.s. wordt in de gemeenteraad de Perspectiefnota behandeld en staan de plannen voor de komende jaren centraal. De politieke termijnagenda wordt dan geactualiseerd en/of aangevuld. 

Realisatie gestelde doelen
De focus van het onderzoek lag op de doelen die het college voor 2010 en 2011 had gesteld. Er is onderzocht in hoeverre deze doelen zijn gerealiseerd. Hiervoor is aan het college gevraagd om zelf per doel uit het collegeprogramma aan te geven, in hoeverre deze zijn bereikt. Dit is door de Rekenkamercommissie getoetst, door te vragen om een onderbouwing. Het onderzoek is afgesloten met een gesprek met het college, voor een toelichting op de verschillende onderdelen.

Conclusies
De Rekenkamercommissie concludeert dat de in het collegeprogramma gestelde doelen voor 2010 en 2011 op dit moment voor meer dan de helft, 55%, volledig gerealiseerd zijn. In totaal is 70% van de punten uit de politieke termijnagenda volledig gerealiseerd.

De belangrijkste reden dat niet alle doelen volledig zijn gerealiseerd, is de financiële situatie van de gemeente. Er is bewust gekozen voor een beleidsluwe periode. Ook is gedurende de bestuursperiode op sommige onderwerpen anders besloten, in afwijking van de eerdere ambities. De nog niet uitgekristalliseerde vorm van samenwerking met buurgemeente Achtkarspelen heeft doelen rond dat thema soms ook niet verder geholpen.

Concrete doelstellingen
Als nevenconclusie constateert de Rekenkamercommissie dat meerdere doelen inhoudelijk te algemeen en - ook qua tijdsplanning - te vaag zijn geformuleerd. Een meer specifiek, meetbaar en tijdgebonden (SMART) geformuleerde doelstelling zou het toetsen en controleren van de uitvoering voor de gemeenteraad beter mogelijk maken. Een meer volledige doorvertaling van het collegeprogramma naar de  programmabegroting is daarbij tevens een verbeterpunt.

Oar doarps- en ferieningsnijs: